AZ-Glas-Rolluiken-Zonwering
Vogelenzang 23, 5737 EG  Lieshout, tel. 0499-423041 - Fax 0499-423173
Btw nr. 820599190 B.01   -  K.v.K. 17076265
Mob. 06-22370807   -   E-mail  azglas@upcmail.nl
WELKOM.BEGLAZINGEN.KITWERKEN.ZONWERING.ROLLUIKEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELAATBARE FOUT

 

GARANTIE

VENTILATIE

HANDLEIDING GLAS

 

HR + en HR ++

DECORATIE GLAS

FOTO’S

VEILIGHEIDSGLAS

HR-beglazing
Decoratief glas
Veiligheidsglas  Gehard/Gelaagd
Ventilatie
Foto's
Gebruikershandleiding beglazing
Garantie bepalingen
Toelaatbare fouten
Garantiebepalingen

1.
Door de fabrikant wordt met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerend dubbelglaseenheid (of indien dit niet meer dan 30 dagen later is vanaf factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, dan wel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijden in verband met een gebrek aan isolerend dubbelglaseenheid.

2.
De onder 1 genoemde garantie wordt gegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:
a. De eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit NPR 3577; of
b. Andere dan onder a genoemde plaatsingsvoorschriften mits door de fabrikant schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan onder a genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer van de fabrikant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften alsmede eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.

3.
Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
a. Breuk van een van de glasbladen;
b. Bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet.
c. Vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van glaseenheid daaronder begrepen);
d. Mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
e. Het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerend dubbelglaseenheid (beplakken met folie of het aanbrengen van schilderwerk op glas daaronder begrepen);
f. Onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningafdichting: ten behoeve van onderhoud is de OAD'81 (onderhoud afdichting dubbelglas) van toepassing, alsmede de npr 3577;
g. Het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten;
h. Thermische oorzaken d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuur verschillen ontstaan.

4.
Geen garantie wordt verleend voor:
- eenheden met een of meer bladen figuurglas of draadglas;
- eenheden niet bestemd voor horizontale plaatsing;
- eenheden bestemd voor industrieel gebruik inclusief zwembaden tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen;
- onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerend dubbelglas eenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3575 en NEN 3264;
- Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinatie, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrisch drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen;
- Zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.

5.
In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden, bestemd voor rollend materieel, 3jaar.

6.
De garantie houdt in dat, in het geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat een van der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke glaseenheid wordt overgegaan,  de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid. Gevolgschade d.w.z. alle schade, die niet rechtstreeks op het geleverde/ geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

7.
Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledige voldoening van de facturen van de fabrikant heeft plaatsgevonden.

8.
De garantie-claim moet ten alle tijden worden ingediend via uw glasleverancier, van wie u het glas gekocht heeft en wiens naam en adres op het garantiebewijs vermeld staat.
Top of Form 1

Bottom of Form 1